Leveringsvoorwaarden Kinderjournaal.nl 
1) Op alle afbeeldingen die verkocht worden op Kinderjournaal.nl berust het auteursrecht bij de rechthebbende, genoemd bij de 
betreffende foto en/of bij Kinderjournaal.nl . Alle rechten op de afbeeldingen zijn beschermd door de Auteurswet 1912. 

2) De afbeeldingen worden enkel en alleen voor privé doeleinden aan de koper ter beschikking gesteld. In geen geval mag de 
koper de afbeeldingen zonder schriftelijke toestemming van Kinderjournaal.nl reproduceren of openbaar maken. Koper is 
volledig verantwoordelijk voor alle schade die kan voortvloeien uit het onrechtmatig openbaar maken van bestelde afbeeldingen 
en vrijwaart Kinderjournaal.nl hiervoor, niettegenstaande het recht van Kinderjournaal.nl om uit eigen hoofde 
schadevergoeding van koper te vorderen.

3) De door de koper voor afdrukken geselecteerde afbeeldingen worden geleverd tegen de op het moment van bestellen geldende 
prijs, zoals weergegeven op Kinderjournaal.nl. Eventuele korting is niet van toepassing op de in rekening gebrachte 
verzendkosten. Betaling van het verschuldigde bedrag vindt plaats middels creditcard of eenmalige machtiging.

4) Levering van de bestelde afbeeldingen vindt plaats op het door de koper opgegeven adres, doorgaans binnen 5 tot 7 
werkdagen na de datum van bestelling. Levering kan eventueel plaats vinden in gedeelten. Vertraging in de levering geeft geen 
recht op annulering van de bestelling of op schadevergoeding.

5) Eventuele klachten ten aanzien van de bestelde afbeeldingen dienen, duidelijk omschreven, uiterlijk twee weken na 
dagtekening van de levering onder toezending van de betreffende afbeelding(en) schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan 
Kinderjournaal.nl. Bij gegronde klachten (ter beoordeling van Kinderjournaal.nl) vindt vervangende levering plaats (waarbij 
de verzendkosten niet in rekening worden gebracht) Indien vervangende levering niet mogelijk is, dan wordt het met de 
betreffende afbeelding(en) gemoeide aankoopbedrag gerestitueerd. In geen enkel geval kan aanspraak worden gemaakt op 
annulering van de (gehele) bestelling of op enigerlei schadevergoeding.

6) Koper is er mee bekend en stemt er mee in dat de voor uitvoering van de bestelopdracht noodzakelijke persoonsgegevens door 
Kinderjournaal.nl worden opgeslagen, worden gebruikt ter uitvoering van de bestelling en in dat kader aan derden ter 
beschikking worden gesteld, alles binnen het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Door de foto te bestellen gaat koper akkoord met deze voorwaarden.

logo
 
tv
tv
home kinderjournaal
video reportages
nieuws
tv tv
prijsvragen
games
foto_s
my place
links
colofon

tv
   
tv